Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2018/19

Studia to najlepszy i najciekawszy okres w Twoim życiu. To TY (nikt inny) decydujesz o tym, co będziesz teraz i w przyszłości robił. Czy da się przewidzieć przyszłość? Tak, pod warunkiem, że już dziś, na pierwszym roku podejmiesz próbę identyfikacji swojej pasji, swoich zainteresowań. Zapraszamy do udziału w tutoringu akademickim na naszym Wydziale.

Tutorzy

Zbigniew Celka

Zakład Taksonomii Roślin

Botanik z zamiłowania od lat zajmujący się związkiem człowieka i rośliny. Główny kierunek moich zainteresowań naukowych związany jest z mechanizmami antropogenicznych przemian flory roślin naczyniowych zachodzących w okresie od neolitu po czasy współczesne w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem badań są przede wszystkim miejsca dawnego osadnictwa, m.in. grodziska i zamczyska. Związane z nimi rośliny stanowią doskonały materiał do badań nad synantropizacją szaty roślinnej.


Bartłomiej Gołdyn

Zakład Zoologii Ogólnej

Moja naukowa praca polega przede wszystkim na odkrywaniu relacji między organizmami a ich środowiskiem. Najbardziej interesują mnie przy tym bezkręgowce zamieszkujące środowiska ekstremalne – skorupiaki zaliczane do tzw. dużych skrzelonogów (moi ulubieńcy), niektóre gatunki ślimaków oraz niesporczaki. Ich niezwykłe zdolności (anabioza!) stawiają je w tej chwili na froncie dynamicznie rozwijających się obszarów nauk biologicznych – m.in. astrobiologii; z tego przedmiotu od ładnych kilku lat prowadzę zajęcia na naszym Wydziale.


Agnieszka Knopik-Skrocka

Zakład Biologii Komórki

W kręgu moich zainteresowań biologicznych na pierwszym miejscu jest biologia komórki, w szczególności biologia komórek nowotworowych, histopatologia, immunohistochemia, mechanizmy i efekty działania leków. Nurtują mnie między innymi zagadnienia związane z jasną i ciemną stroną „nieśmiertelności” komórek, czyli nowotworowe komórki macierzyste vs zdrowe, wykorzystanie receptorów, antygenów w immunoterapii przeciwnowotworowej oraz wpływ mikrośrodowiska nowotworu na jego rozwój.


Beata Messyasz

Zakład Hydrobiologii

Moje zainteresowania koncentrują się w temacie funkcjonowania zbiorowisk glonów (fitoplankton, peryfiton, bentos) w skrajnie różnych troficznie jeziorach w Polsce, Europie i Ameryce Płd. Zakres ten został rozszerzony i pogłębiony o badania słodkowodnych glonów makroskopowych z grupy zielenic w aspekcie taksonomicznym, siedliskowym i chemizmu plech. Badania obejmują: strukturę zbiorowisk fitoplanktonu jeziornego, ocenę rozmieszczenia fitoplanktonu, czynniki kształtujące strukturę i rozwój zbiorowisk epifitycznych, słodkowodne glony makroskopowe.


Eliza Rybska

Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Jako biolog i pedagog zajmuję się przede wszystkim tym, jak efektywnie uczyć się i nauczać biologii. Szczególnie bliskie mi są zagadnienia dotyczące rozwijania myślenia wizualnego, rysowania czy po prostu wizualizacji. Ponadto w obszarze moich zainteresowań leżą takie problemy tematyczne jak: krytyczna analiza informacji, czy ocena wiarygodności źródeł informacji.


Katarzyna Wojciechowicz

Zakład Botaniki Ogólnej

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na eksperymentalnym poszerzaniu spektrum zmienności genetycznej roślin na drodze oddalonego krzyżowania, homozygotyzacji i poliploidyzacji genomów. W pracy badawczej wykorzystuję metody in vitro w celu przełamywania barier krzyżowalności między gatunkami (krzyżowanie oddalone), w indukowaniu rozwoju organizmów haploidalnych (homozygotyzacja poprzez androgenezę i ginogenezę) oraz w zwielokrotnianiu genomów (poliploidyzacja).


Ewa Chudzińska

Zakład Genetyki

Pasjonują mnie zagadnienia związane z genetyką, szczególnie genetyką ekologiczną. Na poziomie osobniczym i populacyjnym analizuję reakcje organizmów na różnego typu czynniki zewnętrzne, głównie te, które wywołują stres. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych na poziom zmienności genetycznej populacji i rozwiązywanie problemów taksonomicznych wybranych grup roślin z wykorzystaniem różnych markerów.


Łukasz Grewling

Pracownia Aeropalinologii

Jestem aerobiologiem, czyli osobą zajmująca się badaniem cząstek biologicznych obecnych w powietrzu, przede wszystkim ziaren pyłku i zarodników grzybów. Są to niezwykle istotne cząstki odpowiedzialne z jednej strony za trwanie gatunku (przekazywanie informacji genetycznej), a z drugiej są przyczyną wielu chorób roślin, zwierząt, jak i ludzi.


Jakub Kosicki

Zakład Biologii i Ekologii Ptaków

Naukowo zajmuje się wieloma aspektami ekologii; począwszy od ekologii osobnika na makroekologii kończąc. Promotor mojego licencjatu, pracy magisterskiej i później doktoratu, przy naszym pierwszym spotkaniu powiedział, że w jego słowniku nie istnieją pojęcia: nie wiem, nie chce mi się, nie umiem. Stąd też w trakcie mojego zawodowego życia zajmowałem się badaniami ptaków, bezkręgowców, ludzi i innych ssaków. Przez wiele lat moim nieodłącznym ekwipunkiem była lornetka, suwmiarka i oczywiście komputer, który jest obecnie moim podstawowym narzędziem pracy. Ostatnie lata spędzam na próbie znalezienia odpowiedzi na jedno z fundamentalnych pytań biologii: „co decyduje o przestrzennym rozmieszczeniu zwierząt”.


Robert Nawrot

Zakład Wirusologii Molekularnej

Temat badawczy związany jest z odpowiedzią obronną rośliny przeciw atakowi patogenów, głównie wirusów, na modelu rośliny leczniczej glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus) z rodziny makowatych (Papaveraceae). Moje badania koncentrują się nad białkami związanymi z patogenezą oraz innymi substancjami aktywnymi biologicznie zawartymi w produkowanym przez roślinę sokiem mlecznym, zwanym lateksem.


Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Zakład Fizjologii Roślin

Jestem biotechnologiem, fizjologiem molekularnym i ekofizjologiem roślin. Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół środowiskowej regulacji wzrostu, rozwoju i procesów aklimatyzacyjnych roślin uwzględniając roślinny behawior, w węższym ujęciu obejmujące proces starzenia, autofagii i programowanej śmierci komórki.
Oprócz pracy doświadczalnej, interesują mnie kontrowersje i przypadki graniczne w koncepcjach biologicznych. Na wykładach mówię m.in.: o tym czy granice między organizmami są poprawnie wyznaczone, co musi „wiedzieć” komórka – czym jest biologiczne przetwarzanie informacji, czy inteligencja jest cechą wyłącznie ludzką, czy neurobiologia roślin to semantyka czy rzeczywistość.


Łukasz Wojtyla

Zakład Fizjologii Roślin

Na co dzień zajmuję się biologią nasion, procesem kiełkowania oraz odpowiedzią roślin na warunki stresowe. Jedną z metod poprawy parametrów kiełkowania oraz zwiększenia zakresu tolerancji niekorzystnych warunków środowiska przez kiełkujące nasiona oraz rozwijające się z nich siewki jest proces kondycjonowania, który przeprowadzam w swoich badaniach. W obrębie moich zainteresowań znajdują się także rośliny lecznicze, którym poświęcone są trzy prowadzone, bądź współprowadzone, przeze mnie przedmioty: „Rośliny lecznicze i trujące”, „Surowce naturalne w farmacji i kosmetyce” oraz „Fitoterapia”.


Agnieszka Cieszyńska

Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Jestem biologiem człowieka, a także doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Moje zainteresowania badawcze dotyczą komunikacyjnych aspektów kształtowania pojęć, tego jak się uczymy i jak funkcjonuje nasza wiedza.


Piotr Klimaszyk

Zakład Ochrony Wód

Moje zainteresowania od najwcześniejszych lat związane były z ekosystemami wodnymi. Temu tematowi poświęciłem też swoją karierę naukową choć często tematyka moich badań wypełza z wody na ląd (tu analogia do ewolucji życia na Ziemi ??).
Zainteresowany jestem wszystkimi aspektami funkcjonowania ekosystemów wodnych choć niewątpliwie bardziej ciekawi mnie biologia i ekologia zwierząt wodnych – głównie ryb i bezkręgowców dennych, a także specyfika warunków fizycznych i chemicznych jezior i rzek.


Magdalena Krzesłowska

Zakład Botaniki Ogólnej

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się w zakresie biologii roślin, szczególnie biologii komórki, wielu aspektów jej funkcjonowania i odpowiedzi na różne czynniki środowiskowe, głównie metale ciężkie. Wielokrotnie prowadzone badania i obserwacje uświadamiały mi jakie rośliny potrafią być „mądre”, uruchomić skuteczne mechanizmy i radzić sobie, np. z truciznami, które wnikają do ich organizmów.
W swoich badaniach stosuję nowoczesne techniki mikroskopowe pozwalające śledzić życie na poziomie komórkowym, techniki obrazowania przestrzennego (3D), z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej, elektronowej skaningowej i transmisyjnej, tomografii komputerowej pozwalające na uzyskanie pięknych i dających wiele informacji poznawczych obrazów z wnętrza komórek.


Andrzej Pacak

Zakład Ekspresji Genów

Pasjonuję się biologią molekularną i biotechnologią. Moje zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi roślin, w szczególności jęczmienia, na czynniki środowiskowe takie jak niedobór fosforu czy też wpływ wysokiej temperatury na wzrost roślin. Poznając mechanizmy reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe chciałbym wprowadzić do hodowli lepiej dostosowane odmiany zbóż. Specjalizuję się w analizie małych RNA oraz w identyfikacji docelowych RNA, które mogą być rozcinane przez mikroRNA.


Anita Szwed

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Jestem antropologiem i naukowo zajmuję się uwarunkowaniami rozwoju biologicznego człowieka. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących okresu reprodukcyjnego kobiet i mężczyzn. Badam jakie czynniki wpływają na długość trwania okresu reprodukcyjnego, czas wystąpienia menarche i menopauzy, jakie są strategie reprodukcyjne kobiet i mężczyzn, a także biologiczne konsekwencji późnego macierzyństwa.


Marek Żywicki

Zakład Biologii Obliczeniowej

W centrum moich zainteresowań naukowych znajdują się cząsteczki RNA. Fascynuję się nimi przede wszystkim ze względu na ich ogromną dynamikę oraz różnorodność. W swojej obecnej pracy naukowej łączę fascynację cząsteczkami RNA z wiedzą biologiczną oraz warsztatem bioinformatycznym w celu wysokoprzepustowej identyfikacji nowych mechanizmów regulatorowych opartych o cząsteczki RNA.


O programie tutoringu

Celem programu Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej (KRAB) jest wprowadzenie na Wydziale Biologii UAM tutoringu jako spersonalizowanej metody edukacji.

Tutoring opiera się na relacji mistrz-uczeń, która pozwala na odkrycie pełnego potencjału studenta. Podstawę metody stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Pomiędzy spotkaniami student realizuje interesujące go zadania, a ich efekty omawiane są podczas tutoriali.

Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do zainteresowań. Oprócz poszerzania wiedzy rola tutora polega również na nauce samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.


Skontaktuj się z koordynatorem programu KRAB

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów