Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2021/22

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem. Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę” na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Jednak podczas tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go dziedziny wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie oprócz poszerzania wiedzy student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności . Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

O programie tutoringu

Celem programu Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej (KRAB) jest wprowadzenie na Wydziale Biologii UAM tutoringu jako spersonalizowanej metody edukacji. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2017/2018. W chwili obecnej pośród kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Biologii UAM znajduje się 50 certyfikowanych Tutorów Akademickich. W roku 2019 Wydział Biologii UAM uzyskał akredytację tutorską potwierdzającą wysoki poziom prowadzonych tutoriali. Do tej pory z programu skorzystało ponad 100 studentów.


Tutorzy

Małgorzata Adamiec

Zakład Fizjologii Roślin

Jestem biologiem molekularnym i fizjologiem roślin. Moje badania skupiają się wokół chloroplastów i występujących w nich białek, a także mechanizmach regulacji genów chloroplastowych i komunikacji retrogradowej chloroplast – jądro komórkowe.
Jestem też popularyzatorem nauki. Autorem wykładu „Roślinne inspiracje w nowoczesnych technologiach” oraz współautorem artykułów „Co rośliny robią nocą?” i „Co rośliny robią zimą?”


Zbigniew Celka

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Botanik z zamiłowania od lat zajmujący się związkiem człowieka i rośliny. Główny kierunek moich zainteresowań naukowych związany jest z mechanizmami antropogenicznych przemian flory roślin naczyniowych zachodzących w okresie od neolitu po czasy współczesne w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem badań są przede wszystkim miejsca dawnego osadnictwa, m.in. grodziska i zamczyska. Związane z nimi rośliny stanowią doskonały materiał do badań nad synantropizacją szaty roślinnej.


Agnieszka Cieszyńska

Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Jestem biologiem człowieka, a także doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Moje zainteresowania badawcze dotyczą komunikacyjnych aspektów kształtowania pojęć, tego jak się uczymy i jak funkcjonuje nasza wiedza.


Bartłomiej Gołdyn

Zakład Zoologii Ogólnej

Moja naukowa praca polega przede wszystkim na odkrywaniu relacji między organizmami a ich środowiskiem. Najbardziej interesują mnie przy tym bezkręgowce zamieszkujące środowiska ekstremalne – skorupiaki zaliczane do tzw. dużych skrzelonogów (moi ulubieńcy), niektóre gatunki ślimaków oraz niesporczaki. Ich niezwykłe zdolności (anabioza!) stawiają je w tej chwili na froncie dynamicznie rozwijających się obszarów nauk biologicznych – m.in. astrobiologii; z tego przedmiotu od ładnych kilku lat prowadzę zajęcia na naszym Wydziale.


Marta Krenz-Niedbała

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Swoje badania prowadzę w ramach antropologii biologicznej. Interesują mnie biologiczne efekty interakcji między populacjami ludzkimi a środowiskiem ich życia. Badam zarówno populacje współczesne, jak i grupy ludzkie żyjące tysiące, czy setki lat temu. Zazwyczaj obiektem moich analiz są ludzkie szczątki kostne, osób dorosłych i dzieci, dzięki którym staram się wyjaśniać przebieg procesów mikroewolucyjnych i wpływ różnych strategii adaptacyjnych na biologię populacji ludzkich żyjących w zróżnicowanych środowiskach.


Aneta Piechalak

Pracownia Biologii Genomów

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, potencjału wykorzystania roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu środowiska w procesach fito i bioremediacji oraz wielopoziomowej odpowiedzi roślin na stres.


Anna Skoracka

Pracownia Ekologii Populacyjnej

W moich badaniach wyjaśniam ekologiczne i ewolucyjne mechanizmy, które kształtują interakcje między organizmami. Moim obiektem badawczym są inwazyjne pasożyty roślin zasiedlające zboża. Poznaję, jakie czynniki umożliwiają im zasiedlanie roślin (będących podstawowym pokarmem człowieka), odpowiadają za ich różnicowanie się oraz potencjał kolonizacyjny i inwazyjny. Używam zintegrowanych metod obejmujących eksperymentalną ewolucję i sztuczną selekcję, genetykę populacji, analizę filogenetyczną, analizę genomów, eksperymentalną analizę cech historii życiowych i zachowania oraz obserwacje terenowe. Badania te mają szeroki kontekst zarówno naukowy jak i aplikacyjny. Wyjaśniają, w jaki sposób funkcjonują ekosystemy przekształcone przez człowieka oraz dostarczają danych niezbędnych do rozwijania działań w zakresie zintegrowanej ochrony roślin.


Katarzyna Wojciechowicz

Zakład Botaniki Ogólnej

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na eksperymentalnym poszerzaniu spektrum zmienności genetycznej roślin na drodze oddalonego krzyżowania, homozygotyzacji i poliploidyzacji genomów. W pracy badawczej wykorzystuję metody in vitro w celu przełamywania barier krzyżowalności między gatunkami (krzyżowanie oddalone), w indukowaniu rozwoju organizmów haploidalnych (homozygotyzacja poprzez androgenezę i ginogenezę) oraz w zwielokrotnianiu genomów (poliploidyzacja).


Sławomir Borek

Zakład Fizjologii Roślin

W pracy ze studentami poruszam m. in. zagadnienia związane z wykorzystaniem roślin genetycznie modyfikowanych we współczesnym rolnictwie i przemyśle. Zastanawiamy się, czy upowszechnienie wykorzystania roślin modyfikowanych genetycznie to przejaw zmierzchu cywilizacji, czy może jednak zbawienie dla ludzkości.
W swojej pracy naukowej badam przebieg autofagii. Jest to proces, który odpowiada za ‘sprzątanie’ w komórce, ale w warunkach stresowych często ulega nasileniu, umożliwiając przeżycie komórki.


Sławomir Cerbin

Zakład Hydrobiologii

Zajmuję się ekologią wód śródlądowych, a w szczególności relacjami między fito- i zooplanktonem. Próbuję dowiedzieć się w jaki sposób różnorodne czynniki ekologiczne (konkurencja, obrona przed drapieżnikami, komunikacja chemiczna), chemiczne (toksyny sinicowe, pestycydy) i fizyczne (temperatura, światło) wpływają na historię życia organizmów.


Renata Dudziak

Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Szczególnie interesuję się różnorodnością i efektywnością metod i sposobów nauczania i uczenia się oraz ich wpływem na trwałość i operatywność wiedzy. Prowadzę zajęcia ze studentami specjalności nauczycielskiej, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.


Łukasz Grewling

Pracownia Aeropalinologii

Jestem aerobiologiem, czyli osobą zajmująca się badaniem cząstek biologicznych obecnych w powietrzu, przede wszystkim ziaren pyłku i zarodników grzybów. Są to niezwykle istotne cząstki odpowiedzialne z jednej strony za trwanie gatunku (przekazywanie informacji genetycznej), a z drugiej są przyczyną wielu chorób roślin, zwierząt, jak i ludzi.


Maciej Nowak

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej


Władysław Polcyn

Zakład Fizjologii Roślin

W eksperymentach hodowlanych analizuję fizjologiczne parametry wrażliwości roślin mikoryzowanych na suszę. Natomiast na poziomie molekularnym poszukuję przyczyn zwiększonej tolerancji na stres, w regulacji ekspresji akwaporyn – białek kanałowych, utrzymujących transport wody pomiędzy komórkami. Oczywiście - nie sam…
Oprócz pracy doświadczalnej, interesują mnie kontrowersje i przypadki graniczne w koncepcjach biologicznych. Na wykładach mówię m.in.: o siłach przyrody ożywionej i nieożywionej, z których wywodzi się porządek, odtwarzalność i różnorodność systemów biologicznych, o cechach samoorganizacji i emergencji, pozwalających odróżnić życie od świata nieożywionego, o hipotezach zmieniających paradygmaty neodarwinizmu, o interakcjach mikro-symbiotycznych jako podstawowej sile napędowej ewolucji.
Jestem również jednym z twórców i animatorów interdyscyplinarnego projektu „Wielkie Sieci małych światów: Ryzosfera”


Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Zakład Fizjologii Roślin

Biotechnolożka, fizjolożka molekularna i ekofizjolożka roślin. Badam regulacje procesów aklimatyzacyjnych roślin do stresu środowiskowego tłumaczone w kontekście behawioru. Obecnie prowadzę prace nad udziałem epigenomu w mechanizmie(-ach) zwiększania zdolności adaptacyjnych jęczmienia. Na wykładach biorę również pod lupę obszary integracji strategii funkcjonowania organizmu żywego - rozumianej jako działanie inteligentne i jego regulacje w układach biologicznych oraz epidemie chorób roślin w świetle globalnych zmian klimatycznych.


Łukasz Wojtyla

Zakład Fizjologii Roślin

Na co dzień zajmuję się biologią nasion, procesem kiełkowania oraz odpowiedzią roślin na warunki stresowe. Jedną z metod poprawy parametrów kiełkowania oraz zwiększenia zakresu tolerancji niekorzystnych warunków środowiska przez kiełkujące nasiona oraz rozwijające się z nich siewki jest proces kondycjonowania, który przeprowadzam w swoich badaniach. W obrębie moich zainteresowań znajdują się także rośliny lecznicze, którym poświęcone są trzy prowadzone, bądź współprowadzone, przeze mnie przedmioty: „Rośliny lecznicze i trujące”, „Surowce naturalne w farmacji i kosmetyce” oraz „Fitoterapia”.


Agnieszka Budzyńska

Zakład Ochrony Wód


Jagna Chmielowska-Bąk

Zakład Ekofizjologii Roślin

Zajmuję się moim zdaniem nieco niedocenianą dziedziną biologii jaką jest biologia roślin. Z jednej strony rośliny mają ogromne znaczenie dla ludzi, miedzy innymi charakteryzują się ogromnym bogactwem związków chemicznych, które często wykorzystywane są w kosmetologii i farmacji. Z drugiej strony wiele z aspektów życia roślin jest jeszcze słabo poznanych, zwłaszcza sposób odbierania bodźców ze środowiska, komunikowania się między sobą, czy odpowiedź na zmieniające się warunki środowiska.
Moja praca naukowa dotyczy odpowiedzi roślin na działanie zanieczyszczeń środowiska takich jak metale ciężkie. Staram się poznać najwcześniejsze reakcje roślin. Interesuję się również bioaktywnym działaniem różnych związków chemicznych syntetyzowanych przez rośliny.


Magdalena Durda-Masny

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biologiem zainteresowanym rozwojem człowieka. Badam wpływ wybranych czynników na wzrastanie dziewcząt i chłopców, a także uwarunkowania rozwoju dzieci urodzonych jako zbyt małe w stosunku do wieku płodowego.


Agnieszka Knopik-Skrocka

Zakład Biologii Komórki

W kręgu moich zainteresowań biologicznych na pierwszym miejscu jest biologia komórki, w szczególności biologia komórek nowotworowych, receptory i antygeny o znaczeniu diagnostycznym (immunohistochemia) jak i terapeutycznym. Nurtują mnie między innymi pytania jak komunikują się ze sobą komórki i w jaki sposób mikrośrodowisko wpływa na rozwój nowotworu.


Andrzej Pacak

Zakład Ekspresji Genów

Pasjonuję się biologią molekularną i biotechnologią. Moje zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi roślin, w szczególności jęczmienia, na czynniki środowiskowe takie jak niedobór fosforu czy też wpływ wysokiej temperatury na wzrost roślin. Poznając mechanizmy reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe chciałbym wprowadzić do hodowli lepiej dostosowane odmiany zbóż. Specjalizuję się w analizie małych RNA oraz w identyfikacji docelowych RNA, które mogą być rozcinane przez mikroRNA.


Bożena Sikora

Zakład Morfologii Zwierząt

Moje zainteresowania badawcze są ściśle związane z mało znanymi i niedostępnymi gatunkami zwierząt. Główne wątki mojej pracy to: badania taksonomiczno – parazytologiczne nad różnymi grupami ektopasożytniczych roztoczy związanych ze stałocieplnymi kręgowcami, badania nad bioróżnorodnością i zoogeografizmem roztoczy wolnożyjących oraz badania związane z epidemiologicznym znaczeniem patogenów odkleszczowych i ich krążeniu w środowisku naturalnym.


Anita Szwed

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biologiem człowieka i naukowo zajmuję się szeroko pojętymi uwarunkowaniami rozwoju człowieka. Na tutoring zapraszam studentów, którym bliskie są moje obszary badawcze, chętnych do dyskusji naukowych, pogłębiania zainteresowań w obszarze biologii człowieka oraz otwartych na nowe wyzwania.


Skontaktuj się z koordynatorem programu KRAB

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności