Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2020/21

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem. Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę” na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Jednak podczas tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go dziedziny wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie oprócz poszerzania wiedzy student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności . Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

O programie tutoringu

Celem programu Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej (KRAB) jest wprowadzenie na Wydziale Biologii UAM tutoringu jako spersonalizowanej metody edukacji. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2017/2018. W chwili obecnej pośród kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Biologii UAM znajduje się 50 certyfikowanych Tutorów Akademickich. W roku 2019 Wydział Biologii UAM uzyskał akredytację tutorską potwierdzającą wysoki poziom prowadzonych tutoriali. Do tej pory z programu skorzystało ponad 90 studentów.


Tutorzy

Małgorzata Adamiec

Zakład Fizjologii Roślin

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół chloroplastów i zachodzących w nich procesów. Przede wszystkim zainteresowana jestem mechanizmami związanymi z jednym z najistotniejszych procesów zachodzących na ziemi – fotosyntezą. Interesuje mnie również rola występujących w chloroplastach proteaz w utrzymaniu wysokiej wydajności i sprawności fotosyntezy.


Jagna Chmielowska-Bąk

Zakład Ekofizjologii Roślin

Interesuję się odpowiedzią roślin na działanie warunków stresowych, w szczególności zagadnieniami sygnalizacji, regeneracji i „pamięci” roślin. Interesują mnie również wszelkie inne aspekty biologii roślin – wpływ zanieczyszczeń na rośliny uprawne, zastosowanie roślin w biotechnologii, żywność funkcjonalna, nowe metody i trendy w badaniach.


Łukasz Grewling

Pracownia Aeropalinologii

Jestem aerobiologiem, czyli osobą zajmująca się badaniem cząstek biologicznych obecnych w powietrzu, przede wszystkim ziaren pyłku i zarodników grzybów. Są to niezwykle istotne cząstki odpowiedzialne z jednej strony za trwanie gatunku (przekazywanie informacji genetycznej), a z drugiej są przyczyną wielu chorób roślin, zwierząt, jak i ludzi.


Andrzej Pacak

Zakład Ekspresji Genów

Pasjonuję się biologią molekularną i biotechnologią. Moje zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi roślin, w szczególności jęczmienia, na czynniki środowiskowe takie jak niedobór fosforu czy też wpływ wysokiej temperatury na wzrost roślin. Poznając mechanizmy reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe chciałbym wprowadzić do hodowli lepiej dostosowane odmiany zbóż. Specjalizuję się w analizie małych RNA oraz w identyfikacji docelowych RNA, które mogą być rozcinane przez mikroRNA.


Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Zakład Fizjologii Roślin

Jestem biotechnologiem, fizjologiem molekularnym i ekofizjologiem roślin. Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół środowiskowej regulacji procesów aklimatyzacyjnych roślin uwzględniając roślinny behawior. W węższym ujęciu obejmujące proces starzenia, autofagii i programowanej śmierci komórki. Obecnie prowadzę badania nad udziałem epigenomu w mechanizmie(-ach) zwiększania zdolności organizmu do odpowiedzi na stres. Interesują mnie również kontrowersje i przypadki graniczne w koncepcjach biologicznych. Na wykładach mówię m.in. o tym czy granice między organizmami są poprawnie wyznaczone, czym jest biologiczne przetwarzanie informacji, czy inteligencja jest cechą wyłącznie ludzką.


Łukasz Wojtyla

Zakład Fizjologii Roślin

Na co dzień zajmuję się biologią nasion, procesem kiełkowania oraz odpowiedzią roślin na warunki stresowe. Jedną z metod poprawy parametrów kiełkowania oraz zwiększenia zakresu tolerancji niekorzystnych warunków środowiska przez kiełkujące nasiona oraz rozwijające się z nich siewki jest proces kondycjonowania, który przeprowadzam w swoich badaniach. W obrębie moich zainteresowań znajdują się także rośliny lecznicze, którym poświęcone są trzy prowadzone, bądź współprowadzone, przeze mnie przedmioty: „Rośliny lecznicze i trujące”, „Surowce naturalne w farmacji i kosmetyce” oraz „Fitoterapia”.


Sławomir Borek

Zakład Fizjologii Roślin

W pracy ze studentami poruszam m. in. zagadnienia związane z wykorzystaniem roślin genetycznie modyfikowanych we współczesnym rolnictwie i przemyśle. Zastanawiamy się, czy upowszechnienie wykorzystania roślin modyfikowanych genetycznie to przejaw zmierzchu cywilizacji, czy może jednak zbawienie dla ludzkości.
W swojej pracy naukowej badam przebieg autofagii. Jest to proces, który odpowiada za ‘sprzątanie’ w komórce, ale w warunkach stresowych często ulega nasileniu, umożliwiając przeżycie komórki.


Agnieszka Cieszyńska

Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Jestem biologiem człowieka, a także doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Moje zainteresowania badawcze dotyczą komunikacyjnych aspektów kształtowania pojęć, tego jak się uczymy i jak funkcjonuje nasza wiedza.


Agnieszka Knopik-Skrocka

Zakład Biologii Komórki

W kręgu moich zainteresowań biologicznych na pierwszym miejscu jest biologia komórki, w szczególności biologia komórek nowotworowych, receptory i antygeny o znaczeniu diagnostycznym (immunohistochemia) jak i terapeutycznym. Nurtują mnie między innymi pytania jak komunikują się ze sobą komórki i w jaki sposób mikrośrodowisko wpływa na rozwój nowotworu.


Aneta Piechalak

Zakład Biologii Genomów

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, potencjału wykorzystania roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu środowiska w procesach fito i bioremediacji oraz wielopoziomowej odpowiedzi roślin na stres.


Anita Szwed

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Jestem antropologiem i naukowo zajmuję się uwarunkowaniami rozwoju biologicznego człowieka. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących okresu reprodukcyjnego kobiet i mężczyzn. Badam jakie czynniki wpływają na długość trwania okresu reprodukcyjnego, czas wystąpienia menarche i menopauzy, jakie są strategie reprodukcyjne kobiet i mężczyzn, a także biologiczne konsekwencji późnego macierzyństwa.


Sławomir Cerbin

Zakład Hydrobiologii

Zajmuję się ekologią wód śródlądowych, a w szczególności relacjami między fito- i zooplanktonem. Próbuję dowiedzieć się w jaki sposób różnorodne czynniki ekologiczne (konkurencja, obrona przed drapieżnikami, komunikacja chemiczna), chemiczne (toksyny sinicowe, pestycydy) i fizyczne (temperatura, światło) wpływają na historię życia organizmów.


Bartłomiej Gołdyn

Zakład Zoologii Ogólnej

Moja naukowa praca polega przede wszystkim na odkrywaniu relacji między organizmami a ich środowiskiem. Najbardziej interesują mnie przy tym bezkręgowce zamieszkujące środowiska ekstremalne – skorupiaki zaliczane do tzw. dużych skrzelonogów (moi ulubieńcy), niektóre gatunki ślimaków oraz niesporczaki. Ich niezwykłe zdolności (anabioza!) stawiają je w tej chwili na froncie dynamicznie rozwijających się obszarów nauk biologicznych – m.in. astrobiologii; z tego przedmiotu od ładnych kilku lat prowadzę zajęcia na naszym Wydziale.


Robert Nawrot

Pracownia Wirusologii Molekularnej

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się nad poszukiwaniem potencjalnych składników przeciwwirusowych z roślin zawierających lateks, na modelu rośliny leczniczej glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus) z rodziny makowatych (Papaveraceae). Interesują mnie także aktualne możliwości związane z fagoterapią, molekularnym mechanizmem patogenezy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.


Bożena Sikora

Zakład Morfologii Zwierząt

Moje zainteresowania badawcze są ściśle związane z mało znanymi i niedostępnymi gatunkami zwierząt. Główne wątki mojej pracy to: badania taksonomiczno – parazytologiczne nad różnymi grupami ektopasożytniczych roztoczy związanych ze stałocieplnymi kręgowcami, badania nad bioróżnorodnością i zoogeografizmem roztoczy wolnożyjących oraz badania związane z epidemiologicznym znaczeniem patogenów odkleszczowych i ich krążeniu w środowisku naturalnym.


Katarzyna Wojciechowicz

Zakład Botaniki Ogólnej

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na eksperymentalnym poszerzaniu spektrum zmienności genetycznej roślin na drodze oddalonego krzyżowania, homozygotyzacji i poliploidyzacji genomów. W pracy badawczej wykorzystuję metody in vitro w celu przełamywania barier krzyżowalności między gatunkami (krzyżowanie oddalone), w indukowaniu rozwoju organizmów haploidalnych (homozygotyzacja poprzez androgenezę i ginogenezę) oraz w zwielokrotnianiu genomów (poliploidyzacja).


Skontaktuj się z koordynatorem programu KRAB

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności